Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Εισαγωγή

Το παρόν έργο  με τίτλο  «Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων (15ος-20ος αιώνας). Μελέτη, ψηφιοποίηση πολιτιστικού αποθέματος: προβολή και αξιοποίησή του» [1] περιέχει τα ως τώρα αποτελέσματα της καταγραφής, μελέτης, ψηφιοποίησης και προβολής  του πολιτισμικού πλούτου της περιοχής των Τζουμέρκων με κύριο τόπο αναφοράς το χωριό Ματσούκι.  Τα δεδομένα έχουν καταχωρηθεί σε ειδικά σχεδιασμένη βάση δεδομένων και  σε διαδραστικό διαδικτυακό πολιτιστικό χάρτη που έχει τη δυνατότητα καταχώρησης και νέων  δεδομένων. Αναλυτικότερα  η βάση δεδομένων και ο πολιτιστικός χάρτης αποτελούν ένα είδος κιβωτού όπου  διαφυλάσσεται ο  πολιτισμικός πλούτος της περιοχής αλλά και παράλληλα  ως μέσο άμεσης διάχυσης, στο ευρύτερο κοινό της συλλεχθείσας πολιτισμικής πληροφορίας για ενημερωτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Περιέχει επίσης δύο  τεκμηριωμένες πολιτιστικές  διαδρομές  που σχεδιάστηκαν με κριτήριο την προβολή αλλά και την  αξιοποίηση, μέσω του πολιτιστικού τουρισμού,   της πολιτισμικής κληρονομιάς του τόπου. Οι διαδρομές είναι χαραγμένες πάνω στο χάρτη και συνοδεύονται με στοιχεία για τα μνημεία και πληροφορίες μετακίνησης /διαμονής.  Έχουν δε ως κεντρικά θέματα αφενός την Λατρεία της Παναγίας, και αφετέρου τα Πέτρινα κτίσματα του Νερού.

Περισσότερα…