Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Φύλο


no images were found

Στο χώρο της ορεινής κοινότητας η οικογένεια αποτελεί την κύρια μονάδα της παραγωγής αλλά και βασική κοινωνική δομή με στόχο την κάλυψη των αναγκών αυτοκατανάλωσης και αναπαραγωγής.   Στο εσωτερικό της ισχύει ο κατά φύλο καταμερισμός της εργασίας με όρους συμπληρωματικότητας. Στον καταμερισμό της εργασίας των δυο φύλων, η γυναίκα συμμετέχει στην παραγωγική δραστηριότητα με χρόνο εργασίας διαμορφωμένο στη βάση του γεωργικού-κτηνοτροφικού κύκλου  και παράλληλα φροντίζει την οικογένεια και διαχειρίζεται την οικιακή οικονομία με πρόσθετη φροντίδα και ευθύνη κατά την διάρκεια της πολύμηνης απουσίας των ανδρών (ραφτάδες, τυροκόμοι). Ασκεί επίσης μια χειροτεχνική δραστηριότητα(υφαντική, ραπτική, κεντητική) για την κάλυψη των αναγκών της οικογένειας, την δημιουργία της προίκας των κοριτσιών, και στις συγκεκριμένες συνθήκες της εμπορευματικής οικονομίας του 18ου-19ου αιώνα εμπλέκεται στην βιοτεχνική ανάπτυξη με την οικιακή παραγωγή των μάλλινων ειδών. Παράλληλα αποτελεί μέρος ενός εποχικού εργατικού δυναμικού , προκειμένου να εξασφαλίσει ένα πρόσθετο εισόδημα. Στο επίπεδο των εκδηλώσεων του εθιμικού – κοινωνικού βίου (γιορτές – πανηγύρια) ο ρόλος της είναι διακριτός, καθώς η συμμετοχή της προσδιορίζεται στη βάση μιας ακολουθίας  κανόνων που επεκτείνονται και στην καθημερινότητα εμφανίζοντας την συνδεδεμένη με τον οικιακό χώρο.

Οι άνδρες είναι οι αρχηγοί της οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης. Είναι εκείνοι που εργάζονται στον έξω-οικιακό χώρο, εκείνοι που αναλαμβάνουν την διανομή και διαχείριση των πόρων και εκείνοι που αναζητούν την εισροή εισοδήματος μακριά συχνά από τον χώρο της κοινότητας και από το οικογενειακό περιβάλλον.