Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Πρωτογενείς παραγωγικές δραστηριότητες


no images were found

Η κατεξοχήν παραγωγική δραστηριότητα των ορεινών μικρο-κοινωνιών των Τζουμέρκων είναι η κτηνοτροφία και η συμπληρωματική της γεωργία. Η  κτηνοτροφία ήταν ημινομαδική και  αφορούσε την διαχείριση μεγάλων κοπαδιών η οποία με την σειρά της απαιτούσε αφενός την ύπαρξη εκτεταμένων βοσκοτόπων και αφετέρου την παρουσία του αντίστοιχου εργατικού δυναμικού. Αντίθετα η γεωργία ήταν περιορισμένη λόγω των ιδιαίτερων γεωμορφολογικών όρων. Το κύριο είδος των αγροτικών καλλιεργειών αποτελούσαν τα δημητριακά (σιτάρι, καλαμπόκι, κριθάρι, βρώμη) τα προϊόντα των οποίων κάλυπταν από κοινού τις διατροφικές ανάγκες τόσο των ανθρώπων όσο και των οικόσιτων ζώων. Η εικόνα της γεωργικής παραγωγής συμπληρώνεται με την καλλιέργεια των κηπευτικών είτε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο κοντά στην αυλή του σπιτιού είτε στην περιφέρεια των οικισμών.