Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Υλικός βίος και πολιτισμός

Τεμηρίωση υλικού ενότητας.

Τα ορεινά χωριά των Τζουμέρκων βρίσκονται  σε διαλεκτική σχέση με το γεωγραφικό χώρο στον οποίο κατοικούν.  Η σχέση αυτή  αποτυπώνεται πρωτίστως  στο δομημένο περιβάλλον. Οι άνθρωποι  των ορεινών τόπων  οργανώνουν τις κοινότητες τους στη βάση ενός μοντέλου διασποράς και κινητικότητας που αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των φυσικών πόρων. Το μοντέλο αυτό σχετίζεται άμεσα με την διάρθρωση των κυρίαρχων παραγωγικών δραστηριοτήτων  (κτηνοτροφία -γεωργία).

Στο συγκεκριμένο ορεινό κόσμο παράλληλα με τις πρωτογενείς παραγωγικές δραστηριότητες αναπτύχθηκαν  και άλλες  βιοτεχνικές -επαγγελματικές  δραστηριότητεςες  που λειτούργησαν με όρους συμπληρωματικότητας  και με  στόχο την εξασφάλιση της οικογενειακής και κοινοτικής αυτάρκειας και σε συγκεκριμένη ιστορική συγκυρία την σύνδεση με τον ευρύτερο κόσμο της αγοράς. Η καθημερινή ζωή διαμείβεται στον δομημένο οικιστικό χώρο (δημόσιο, ιδιωτικό) και στις επιμέρους εκφάνσεις της που σχετίζονται με την κάλυψη των βασικών  αναγκών όπως   της διατροφής, της ένδυσης  της κατοικίας, των σκευών και των επίπλων της .Ο τρόπος μάλιστα με τον οποίο οι άνθρωποι δημιουργούν και χρησιμοποιούν υλικά αντικείμενα συνδέεται με τον τρόπο με τον όποιο σηματοδοτούν και κωδικοποιούν τις εμπειρίες τους καθιστώντας τα αντικείμενα αυτά φορείς νοημάτων και διακριτούς δείκτες της τοπικής ταυτότητας.