Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Τοιχογραφίες 10 έως 20

Ο άγιος Σισώης ενώπιον του τάφου του Μ. Αλεξάνδρου

Ο άγιος Ζώσιμος – Η αγία Μαρία η Αιγυπτία

Ο άγιος Ποιμήν

Ο άγιος Ιωάννης ο Καλυβίτης

Ο Χριστός Εμμανουήλ

Ο άγιος Θεόδωρος ο Συκεώτης

Ο αρχάγγελος Μιχαήλ (λεπτομέρεια)

Ο άγιος Παύλος ο Απλούς (λεπτομέρεια)

Ο άγιος Ιωάννης ο Καλυβίτης (λεπτομέρεια)

Ο άγιος Μακεδόνιος