Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

The Bridge of Stafyla

This is a stone arched bridge with a low guardrail. It joins the banks of the Kalarrytikos River. According to folk tradition its name comes from a story about the death of a thief in an adjacent cave. Before we arrive to the settlement there is a sign that leads us to the bridge.