Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Χειρόγραφα λαογραφίας Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας


Αύξων αριθμός:
2279
Συλλογέας:
Δημήτριος Β. Οικονομίδης, Συντάκτης του Αρχείου
Τόποι συλλογής:
Χουλιαράδες, Βαπτιστής, Πετροβούνι, Ποτιστικά, Μιχαλίτσι, Πράμαντα (Ήπειρος).
Τίτλος συλλογής:
«Λαογραφική αποστολή εις τα χωρία της πρώην επαρχίας Μαλακασίου Ιωαννίνων» – Από 14 Ιουλίου μέχρι 12 Αυγούστου. 1959 (εντολή της Ακαδ[ημίας] Αθηνών 38739/1-7-59). Σχήμα 8ον μέγα, σελίδες 610, μετά φωτογραφικού παραρτήματος, σ. 617.
Θεματικές ενότητες:>
Περιέχονται: α΄ ειδήσεις και περιγραφαί: Κοινων[ικής] οργανώσεως, Λαϊκ[ού] δικαίου, ενδυμασίας, χορού, Οίκου και σκευών, δεισιδαιμονιών και προλήψεων, Παιδίου, γάμου, τελευτής, Μετεωρολογίας- Αστρολογίας, ποιμεν[ικού] και γεωργ[ικού] βίου, Μαντικής, Δημώδ[ους] ιατρικής και Λατρείας. Επίσης γλωσσικά στοιχεία βαπτιστικών ονομάτων, επωνύμων, παρωνυμιών, συνθηματικήν γλώσσαν (κουδαρίτικα) των μαστόρων Πετροβουνίου, τοπωνύμια (392) κ.λ.π.

Αύξων αριθμός:
2292
Συλλογέας:
Κων\νος Ι. Φίλιος, δ[ημοδιδάσκα]λος
Τόποι συλλογής:
Καλέντζι (Κατσανοχώρια Ηπείρου)
Τίτλος συλλογής:
«Το Καλέντζι. Λαογραφική Μελέτη». Σχήμα 4ον, σελ. 240. (1959)
Θεματικές ενότητες:
περιέχει ειδήσεις Παιδίου, Λατρείας, Κοιν[ωνικής] Οργανώσεως και Τελευτής μετά των αντιστοίχων ασμάτων (παιδικών, χορού, τραπεζιού, μοιρολογίων) εν όλω 192. Προτάσσεται εισαγωγή (τοπογρ[αφία] Ιστορ[ία]) δακτυλ[ογραφημένη]. [παραδόσεις, ευχές, παροιμίες, ονόματα]

Αύξων αριθμός:
2359
Συλλογέας:
Δημήτριος Β. Οικονομίδης
Τόποι συλλογής:
Κατσανοχώρια Ιωαννίνων. Καλέντζι, Ελληνικόν, Αετορράχη, Κορύτιανη, Πάτερον, Πλέσια.
Τίτλος συλλογής:
«Λαογραφική Αποστολή εις τα Κατσανοχώρια – Ιωαννίνων» από 13 Ιουλίου- 12 Αυγούστου 1961. Χειρόγραφον εις σχήμα 8ον μέγα, εκ σελίδων 512. 1961
Θεματικές ενότητες:
Περιέχονται: Άσματα εν όλω 163 (μελωδίαι μαγνητοφωνηθείσαι 66). Παραδόσεις 38, Παραμύθια και ευτράπ[ελες] διηγήσεις και ανέκδοτα 16, Επωδαί 2, Αινίγματα 66, Παροιμίαι 149, Περιπαίγματα χωρίων 2, Καθαρογλωσσήματα, Αραί, ονόματα και επώνυμα, Παρωνύμια, τοπωνύμια, ονόματα φυτών, μύθος κ.α. Έτι δε ειδήσεις περί χορών, οικίας, τροφών, ενδυμασίας, βίων (αγροτικού, ποιμενικού, μελισσοκομικού, κυνηγετικού), κοινων[ικής] οργανώσεως, λαϊκού δικαίου, παιδίου, παιδιών, γάμου, τελευτής, μαγείας, μαντικής, αστρολογίας, Μετεωρολογίας, λατρείας και δημώδους κτηνιατρικής. Επίσης: Παιδικά ασμάτια 17, και παιδιαί 8. Εις το τέλος του χειρογράφου επικολλώνται εν τω όλω φωτογραφίαι 22.

Αύξων αριθμός:
2720
Συλλογέας:
Ευάγγελος Βλ. Ντόκας
Τόποι συλλογής:
Παλαιοχώρι Σιράκου Ιωαννίνων.
Τίτλος συλλογής:
Λαογραφικά Παλαιοχωρίου Σιράκου Ιωαννίνων, 1963, 4ον, σελ. 37.
Θεματικές ενότητες:
άσματα 12, παροιμίας 31, πρόλογον και ειδήσεις περί γάμου μετά γαμηλίων ασμάτων, περί τελευτής, περί πανηγυρού, προλήψεις και δεισιδαίμονας συνηθείας.