Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

The Dowry

The girl’s dowry was neatly folded and placed in a large treasure box. Special care was attributed to the white rugs with a decorative key-style border or the red rugs that had a blue border. The girl’s dowry included sofa cushions, striped covers, woolen sheets, and other goods intended for transport, the pasture lands and weddings.