Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Murals 1 to 10

Our Lady of Blachernae

Bust length Saintly figures in medal tendrils

Scene of the Second Coming

Scene of the Second Coming

Scene of the Second Coming

Saint Sabbas the Sanctified

Saint Simeon the Stylite

Saint Theodore Stratelates

Saint Arsenius

Saint Hilarion and The Archangel Michael