Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Murals 50 to 60

The Martyrdom of Saints Victor and Vincent (in detail )

The Martyrdom of Saints Victor and Vincent

Saint Dimitrios, Saint Christopher and Saint Plato

The Beheading of John the Baptist and the Beheading of Saint George

Dedicatory Inscription

The Hymns

The Martyrdom of Saint Dimitrios

The Martyrdom of Saints Eustatius and Theopistis, the children of Theopistis and Agapios and the Martyrdom of Saints Victor and Vincent

The Martyrdom of Saints Victor and Vincent, the Martyrdom of Saint Theodore Stratelates and the Forty Martyrs of Sebaste

The House of the Virgin Mary, the Martyrdom of Saint Theodore Stratelates, the Forty Martyrs of Sebaste and the Stoning of Saint Stephen