Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

The Kostas Krystallis Museum

The home of Poet Kostas Krystallis (1868-1894) operates today as a folklore museum and library. In addition to the poet’s personal belongings and other exhibits, the museum also showcases homemade dairy production tools and textile equipment.