Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Οικογένεια – Συγγένεια


no images were found

Στην παραδοσιακή κοινωνία των Τζουμέρκων η συγγένεια σε όλες τις μορφές της αποτελεί τη βάση για οικονομική συνεργασία, πολιτική συμμαχία και συμμετοχή στις διάφορες εθιμικές τελετές. Η συγγένεια ορίζεται στη βάση της ύπαρξης αφενός δεσμών αίματος και αφετέρου μορφών πλασματικής συγγένειας (κουμπαριά, αδελφοποιία) στον άξονα της ανάπτυξης κοινωνικών συμμαχιών μεταξύ των οικογενειών. Η εστιακή ομάδα είναι κατά βάση ομάδα συγκατοίκησης και διαχείρισης της οικιακής οικονομίας οργανωμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζει σε μια συνέχεια τα απαραίτητα υλικά και πολιτισμικά μέσα για την διατήρηση και την κοινωνική αναπαραγωγή της. Παράλληλα η οικογένεια λειτουργεί ως φορέας κοινωνικοποίησης των νέων μελών και ένταξης τους στο ευρύτερο πλαίσιο της κοινότητας. Με την σειρά της η ένταξη αυτή αποτυπώνεται χωρικά στο επίπεδο των διακριτών οικιστικών πυρήνων (μαχαλάδων) που φέρουν το όνομα της οικογένειας. Η βιωσιμότητα και η αναπαραγωγή αυτών των οικιακών δομών στηρίζονται σε μια παραγωγική δραστηριότητα η οποία κινητοποιεί στο πλαίσιο μιας κοινής εκμετάλλευσης τα μέλη της αντίστοιχης οικιακής ομάδας. Στο Ματσούκι για παράδειγμα οι επιμέρους μαχαλάδες φέρουν ονόματα οικογενειών π.χ. Νακαίοι, Τσαντουλαίοι, Ροβισαίοι, Γκογκαίοι, ενώ σε δεύτερο επίπεδο η κατάταξη αυτή παραπέμπει σε μια επαγγελματική δραστηριότητα. Οι Γκογκαίοι και οι Νακαίοι συγκροτούν δυο από τα ισχυρότερα κτηνοτροφικά σόγια του χωριού γύρω από τα οποία συνασπίζονται μικρότεροι κτηνοτρόφοι. Αντίστοιχα στο Συρράκο συναντά κανείς τα ραφτάδικα σόγια και τα σόγια των κτηνοτρόφων. Οι πιο ισχυρές οικογένειες των εμπόρων και των ραφτάδων είναι εγκατεστημένες κοντά στην πλατεία –συμβολικό κέντρο της πολιτικής και οικονομικής ισχύος-ενώ οι κτηνοτρόφοι είναι εγκατεστημένοι στην περιφέρεια του οικισμού.